Morąski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą rady miejskiej. Morąski Dom Kultury działa na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturowej oraz uchwalonego statutu. MDK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez organizatora, którym jest gmina Morąg oraz posiada osobowość prawną. Morąski Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach przedsiębiorstw państwowych w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Działalność MDK jest finansowana:

1. z dotacji budżetu Gminy 
2. z dochodów własnych 
3. ze środków pozyskanych 

MDK może prowadzić inną niż kulturalną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe. 

 


Morąski Dom Kultury jest właścicielem, na zasadzie uwłaszczenia, budynków MDK o powierzchni 701,70 m2; kubatura 3039,00 m3 i Kina "Narie" - powierzchnia 1238,40 m2; kubatura 7076,00 m3. Jest to jedna z największych tego typu placówek w regionie. Jest również, na zlecenie Gminy Morąg, administratorem świetlic wiejskich. 

Celem MDK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju i za granicą. 

Do podstawowych zadań MDK należy:

  • Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
  • Stwarzanie warunków dla amatorskich ruchów artystycznych, kół, klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, ruchów społecznych itp.
  • Organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
  • Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
  • Prowadzenie kursów języków obcych.
  • Koordynowanie działań na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
  • Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zwiększenia zaspokajania i realizacji potrzeb kulturalnych mieszkańców
  • Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.

Morąski Dom Kultury przy wykonywany działań współpracuje z instytucjami, kołami, towarzystwami, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami prywatnymi.